درباره

شرکت تعاونی آزمایشگاه نگین خاک صبای میانه یک شرکت تعاونی و آزمایشگاه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.