درباره

مسیل هاچادرسی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.