درباره

روستای کهبنان یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.