درباره

دره دوشانی دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.