درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.