درباره

خشکشویی قائم یک خشکشویی واقع در شهر میانه، خیابان سمیه است.