درباره

نمایشگاه اتومبیل پویا یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.