درباره

میوه سبزی یک میوه فروشی و سبزی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.