درباره

پیش دبستانی و دبستان دوره اول دخترانه غیر دولتی گل گندم یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.