درباره

اغذیه هفت چنار یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.