درباره

کوه یلی قجلی یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.