درباره

روستای بلوکان یک روستا واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.