درباره

مسجد امام زمان یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.