درباره

کتابسرای صادقی یک کتاب فروشی واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.