درباره

رستوران وحید یک رستوران واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.