درباره

خیابان طالقانی یک خیابان واقع در شهر میانه است.