درباره

مسیل شورو یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.