درباره

چشمه سلمان بلاغی یک چشمه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.