درباره

دره آلیخ یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.