درباره

دفتر مرکزی نشریه قافلان یک دفتر روزنامه واقع در شهر میانه، خیابان وحدت است.