درباره

دبستان پسرانه مالک اشتر یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان کمربندی جنوبی است.