درباره

آرایشگاه افشین یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.