درباره

رودخانه صوماچایی یک رودخانه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.