درباره

رودخانه اوزون دره چای یک رودخانه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.