درباره

دبستان و پیش دبستانی پسرانه غیر دولتی عرفان ۲ یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.