درباره

تراشکاری و جوشکاری استاد پرویز یک تراشکاری و جوشکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.