درباره

اغذیه دهکده یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.