درباره

پیتزا ساندویچ تاپ یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.