درباره

پرده سرای موسوی یک پرده سرا واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.