درباره

مسجد صاحب الزمان یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.