درباره

مسیل چایلاغ آغچه مشهد یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.