درباره

مسیل آق بلاغ سیلابی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.