درباره

دره آزتکش یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.