درباره

ساندویچی و کبابی یک ساندویچی، کبابی و جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.