درباره

فروشگاه صدف یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.