درباره

نانوایی یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.