درباره

موبایل مرکزی میدانی یک فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.