درباره

کوه محمدامامزاده سی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.