درباره

مسجد سیدالشهدا یک مسجد واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.