درباره

دره داش دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.