درباره

کتابسرای امیر یک کتاب فروشی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.