درباره

نمایشگاه پلاستیک گوزلی یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.