درباره

موبایل مهدی یک تعمیرات موبایل و فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.