درباره

فروشگاه محله یک سوپر مارکت و برنج فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.