درباره

سمساری کریمی یک سمساری واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.