درباره

کوه اوزون کزه باشی یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.