درباره

روستای ابابین یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.