درباره

لوازم تحریر و کتاب فروشی قلم یک فروشگاه لوازم تحریر و کتاب فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.