درباره

تعمیرگاه تخصصی آپکو حسن جعفری یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.