درباره

کبابی حسینی یک کبابی واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.